Anorexia: wat u moet weten (2023)

Als je anorexia hebt, wil je afvallen en ben je heel streng in wat je eet en hoeveel. Ook als je al te weinig weegt voor je lengte, blijf doorgaan. We zeggen meestal anorexia, maar de officiële naam is anorexia nervosa. Deze naam betekent: verhonger niet om psychologische redenen. Dat klopt gewoon niet helemaal. Bij anorexia heb je honger, maar onderdruk je het gevoel. Hieronder leest u meer over anorexia nervosa, hoe u het herkent en welke hulp er is.

Anorexia is een eetstoornis

Anorexia is een eetstoornis waarbij het beeld van je lichaam en gewicht niet overeenkomt met de werkelijkheid. Je voelt je dik terwijl je ondergewicht hebt voor je leeftijd en lengte.

Je bent bang om aan te komen en zal er alles aan doen om af te vallen. Ze eten bijvoorbeeld heel weinig en bewegen vaak veel. Sommigen hebben ook eetbuien. Compenseer dit door te braken of laxeermiddelen te nemen.

Anorexia nervosa kan ernstig en uiteindelijk zelfs dodelijk zijn. Daarom is het goed om hulp te zoeken als je anorexia hebt.

Hoe vaak komt anorexia voor?

In Nederland zijn er 5.600 mensen met anorexia. Ongeveer 90-95% van alle mensen met anorexia zijn vrouwen. De eetstoornis komt vooral veel voor bij jonge vrouwen.

Ook jongens en mannen kunnen anorexia krijgen. Het is alleen dat het bij hen minder opvalt. Het is belangrijk om waakzaam te blijven, want anorexia kan levensbedreigend zijn en er is vaak hulp nodig om van anorexia af te komen.

symptomen van anorexia

Voordat je anorexia krijgt, let je vaak lang op je gewicht. Of eten voelt als een bron van angst en spanning die je onder controle wilt houden.

Dit zijn de belangrijkste symptomen van anorexia nervosa:

 • Je eet minder dan je lichaam nodig heeft. Hierdoor val je af en weeg je te weinig in verhouding tot je leeftijd en lengte.
 • Ze zijn erg bang om aan te komen of dik te worden.
 • Je hebt een vertekend beeld van je lichaam. Je ziet jezelf anders dan anderen jou zien.
 • Je twijfelt aan jezelf en je lichaam. je bent erg onzeker
 • Je houdt ervan om controle te hebben over je gewicht en voeding.
 • Menstruatie kan afwezig zijn bij meisjes en vrouwen.

Belangrijk:Misschien herken je jezelf of iemand die je kent in de functiebeschrijvingen. Dit betekent niet meteen dat er sprake is van een psychische aandoening. Wat u opvalt, kan ook deel uitmaken van iemands karaktereigenschappen, temperament, gewoonten of omstandigheden.

💬Wilt u informatie, advies of ondersteuning?

Of weet u niet goed welke hulp bij u past? De medewerkers van Mentaal Vitaal denken graag met je mee. U kunt uw vraag (anoniem) stellen via telefoon (0900-1994, 10 cent per minuut), chat of e-mail.

> Bekijk openingstijden en meer informatie

Sociale, emotionele en fysieke gevolgen

Anorexia kan ervoor zorgen dat je verschillende dingen op sociaal, emotioneel of fysiek gebied opmerkt. Je kunt je terugtrekken, minder afspreken met vrienden, ruzie maken met je familie over eten of minder geïnteresseerd zijn in seks. Het kan ook zijn dat je emoties minder sterk aanvoelen. Of dat je een andere eetstoornis krijgt, zoalsBoulimia.

Oorzaken van anorexia

De exacte oorzaak van anorexia is moeilijk vast te stellen. Want er is meer. Waardoor iemand anorexia krijgt, verschilt van persoon tot persoon. En meestal zijn er verschillende oorzaken die samen iemand deze aandoening geven.

biologische factoren

 • Erfelijkheid speelt een belangrijke rol. Dit betekent dat als (een van je) ouders anorexia heeft (of heeft gehad), je een grotere kans hebt om het zelf te krijgen.
 • Zelfs als je ouders een angst-, OCS- of stemmingsstoornis hebben, heb je meer kans om anorexia te ontwikkelen.
 • Bovendien lopen premature baby's en premature baby's met een laag geboortegewicht een hoger risico op het ontwikkelen van anorexia.

psychologische oorzaken

 • Veel mensen met anorexia hebben een negatief zelfbeeld en een laag zelfbeeld.

sociale factoren

 • Onprettige ervaringen uit de kindertijd komen vaker voor bij mensen die eetbuien hebben en daarna van het eten af ​​willen.
 • Het is mogelijk dat gezinnen waar iemand een eetstoornis heeft, ruzie hebben. Deze ruzies zelf veroorzaken geen anorexia. Vaak gaat het over de eetstoornis.
 • De ruzies kunnen de eetstoornis erger maken of langer aanhouden.

Wat kun je doen als je zelf anorexia hebt?

De eerste stap is toegeven en accepteren dat je een eetstoornis hebt. Dit is meestal ook de moeilijkste stap. Maar weet dat je niet alleen bent. Probeer mensen te vinden die je kunnen helpen. Hieronder vindt u andere tips om u te helpen.

 • Lees en leer zoveel mogelijk over anorexia, bijvoorbeeld opEerste EET-kit. Het helpt je te begrijpen wat er voor jezelf aan de hand is. En je kunt het makkelijker aan anderen uitleggen.
 • Praat er met anderen over, b.v. B. met vrienden en familie. Ook als dat heel moeilijk kan zijn.
 • Praat erover met een adviseur, een professional. Jijhuisarts, een vertrouwenspersoon op school of op het werk of de bedrijfsarts. Als je op school bent, kun je praten met je mentor of de coördinator toezicht.
 • Praat met mensen die hetzelfde doormaken.Je weet wel, associaties rond eetstoornissenorganiseert het lotgenotencontact. En via de site kunnen meisjes van 12-18 jaar chattenTrots2Bme.

Hulp via telefoon, e-mail of chat

 • Geestelijk-Vitaal-Infoline: Stel uw vraag (anoniem) per telefoon (0900-1994, 10 cent per minuut), chat of e-mail. De competente medewerkers van onze informatiehotline staan ​​op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur voor u klaar. Wij bellen u ook graag (gratis) terug.Neem contact met ons op.
 • Er zijn ookHulporganisaties waar u buiten onze werkuren terecht kunt. Zo kun je altijd je verhaal kwijt of je vraag stellen.

behandeling van anorexia

Als je anorexia hebt, denk je misschien dat er niets aan de hand is. Maar het kan zijn dat u lichamelijke klachten heeft. Of dat mensen om je heen zich zorgen maken over je gezondheid. Ze vragen bijvoorbeeld hoe het met je gaat en hoeveel je eet.

Als u denkt dat u of iemand die u kent anorexia heeft, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. In bijna alle gevallen heb je een behandeling nodig om van anorexia af te komen. Maak eerst een afspraak met uw arts. De huisarts kan u ondersteunen en doorverwijzen naar een behandelaar, bijvoorbeeld een psycholoog.

De verschillende stappen

De behandeling van anorexia bestaat uit een combinatie van therapie, dieetadvisering en soms medicatie. Het doel van de behandeling is om een ​​gezond gewicht terug te krijgen en te behouden. Ook onderliggende oorzaken worden aangepakt om ervoor te zorgen dat anorexia niet terugkeert.

Besef dat er iets moet veranderen

In de eerste fase informeert de therapeut over anorexia. Dit zorgt ervoor dat iemand met anorexia ziet dat er iets moet veranderen.

Ga terug naar een gezond gewicht

Dan is het belangrijk om weer een gezond lichaamsgewicht te krijgen. Vervolgens werk je aan:

 • je eetgewoonten
 • Je spieropbouw en je conditie
 • Hoe je lichaam er voor jou uitziet
 • Wees weer blij met je lichaam
 • Wennen aan sociale contacten, zoals B. Ontmoeting met anderen

motivatie om door te gaan

U wordt niet alleen gemotiveerd om gezond te eten, maar u maakt ook uw behandeling af. Verkeerde gedachten en gevoelens over je eetstoornis worden vaak besproken. Je leert bijvoorbeeld dat je niet heel dik wordt van het eten van een normale maaltijd. Daardoor krijgt anorexia steeds minder vat op je.

Zorg ervoor dat anorexia niet terugkomt

Voor jou is het belangrijk om te weten waar het vandaan komt. Dit verkleint de kans dat anorexia terugkeert. Psychotherapie is daarom altijd onderdeel van de behandeling.

medicatie

De behandeling van anorexia zal nooit alleen uit medicatie bestaan. Er is geen medicijn dat anorexia kan voorkomen of oplossen. Soms wordt er medicatie gegeven als je er bijvoorbeeld ook last van hebtDepressie.

💬Heeft u een vraag over dit onderwerp? Voor jezelf of voor een ander?

Of wilt u meer weten over de informatie op deze website? U kunt uw vraag (anoniem) stellen via telefoon (0900-1994, 10 cent per minuut), chat of e-mail.

> Bekijk openingstijden en meer informatie

Misschien ook relevante informatie

Anorexia en het milieuAnorexia en het milieu Als iemand anorexia heeft, kan dat...

Schizofrenie: wat u moet wetenAlles over schizofrenie. Wat is het, de symptomen, oorzaken, wat...

Burn-out: wat u moet wetenAlles over burn-out. Wat is het, de symptomen, oorzaken, wat...

Burn-out: wat u moet wetenAlles over burn-out. Wat is het, de symptomen, oorzaken, wat...

Obsessieve-compulsieve stoornis: wat u moet wetenAlles over OCS. Wat is het, de symptomen, oorzaken, wat...

Autisme: wat u moet wetenAlles over autisme. Wat is het, de symptomen, oorzaken, wat...

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 13/12/2023

Views: 6531

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.